Biblioteka - SPGromadka

Przejdź do treści
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
2. Każda osoba korzystająca z zasobów biblioteki szkolnej zobowiązana jest do zapoznania się z jej regulaminem.
3. Status użytkownika biblioteki potwierdza zaktualizowane konto czytelnika.
4. Biblioteka otwarta jest codziennie. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed  i po ich zakończeniu, zgodnie z ustalonym grafikiem pracy biblioteki oraz organizacją roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II
FUNKCJE BIBLIOTEKI

1. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych szkoły, dba o rozwój potrzeb i zainteresowań uczniów oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Biblioteka pełni funkcję szkolnego ośrodka informacji naukowej dla uczniów i pracowników szkoły.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki oraz zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych.
2. Lokal biblioteki szkolnej składa się z pomieszczenia, w którym mieści się wypożyczalnia i czytelnia.
3. Biblioteka gromadzi zbiory adekwatne do programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz zgodne z podstawą kształcenia ogólnego, tj. wydawnictwa informacyjne, podręczniki i programy szkolne, lektury szkolne, literaturę popularnonaukową i naukową, wybrane pozycje z literatury pięknej, wydawnictwa albumowe, podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki, materiały audiowizualne, prasę dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży.
4. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek oraz czynniki środowiskowe, lokalne i regionalne.
5. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców.
6. Zasady udostępniania podręczników szkolnych określa odrębny Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.ROZDZIAŁ IV
REGULAMIN CZYTELNI

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
2. Wyposażona jest w stoliki, krzesła i komputery z dostępem do Internetu.
3. W czytelni można korzystać ze zbiorów księgozbioru podręcznego: encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, poradniki, przewodniki, atlasy, wydawnictwa albumowe z zakresu sztuki i historii regionu, teksty źródłowe oraz czasopism i zbiorów wypożyczalni.
4. Czytelnia jest miejscem cichej nauki własnej oraz w ramach pomocy koleżeńskiej.
5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów i korzystania z telefonów.

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

1. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania jego postanowień.
3. Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o wypożyczane materiały biblioteczne.
4. Zauważone uszkodzenia lub zniszczenia należy zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem książki.
5. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczania i zwrotów.
6. Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad obowiązujących w wypożyczalni i czytelni: zachowania ciszy, przestrzegania zasad kultury słowa i zachowania się, przebywania w bibliotece wyłącznie w celu wypożyczenia, zwrotu książki lub korzystania z czytelni.
7. W bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
8. W bibliotece nie można spożywać posiłków i napojów.
9. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje konto.
10. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć dwie książki na okres trzech tygodni.
11. Upomnienia mogą być przekazywane przez dziennik elektroniczny.
12. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także określić termin zwrotu materiałów.
13. Czytelnik ma prawo do przedłużenia terminu wypożyczenia książki z zastrzeżeniem, że nie ma zapotrzebowania na nią ze strony innych wypożyczających.
14. Na prośbę czytelnika istnieje możliwość rezerwacji aktualnie wypożyczonej książki.
15. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia, zobowiązany jest odkupić taka samą książkę w przypadku lektur lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej lub odpowiadającej antykwarycznej cenie pozycji zniszczonej lub zagubionej.
16. Termin zwrotu wypożyczonych książek mija:
a. dla uczniów na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego
b. dla nauczycieli i pracowników szkoły na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego lub z dniem rozwiązania umowy.  
17. Nauczyciele i pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych lub urlopach dla poratowania zdrowia zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
18. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką oraz pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.
19. Na  okres  ferii  zimowych  oraz wakacji uczniowie mogą wypożyczyć lektury, literaturę piękną i popularnonaukową, w celu  rozwijania zainteresowań czytelniczych.
20. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych i przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki.

ROZDZIAŁ VI
ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza
a. udzielanie informacji bibliotecznych, w tym o nowościach wydawniczych
b. indywidualne doradzanie w wyborach czytelniczych, diagnozowanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych
c. prowadzenie rożnych form upowszechniania czytelnictwa  oraz zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów
d. wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
e. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

2. Prace organizacyjno-techniczne
a. ewidencja czytelników
b. gromadzenie, konserwacja i ewidencja zbiorów, w tym gromadzenie i użyczanie podręczników szkolnych
c. opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne)
d. udostępnianie i selekcja zbiorów
e. czynności o charakterze administracyjnym, skontrum zbiorów bibliotecznych
f. organizacja warsztatu informacyjnego (zestawienia biblioteczne, księgi inwentarzowe, rejestry) do prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej.

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a. dbanie o powierzone mu zbiory,
b. współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej uczniów,
c. prowadzenie dokumentacji biblioteki, ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków, kart wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki,
d. sporządzanie planu pracy biblioteki oraz sprawozdań z pracy biblioteki,
e. sporządzanie rocznych i semestralnych statystyk wypożyczeń, a także na życzenie dyrektora szkoły – informacji o bieżącym stanie czytelnictwa i ważniejszych pracach biblioteki,
f. przygotowanie planu gromadzenia i zakupu zbiorów na podstawie diagnozy potrzeb czytelniczych.
g. doskonalenie warsztatu pracy,
h. popularyzowanie czytelnictwa.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Po ogłoszeniu przez dyrektora szkoły zarządzenia o inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych nauczyciele i opiekunowie pracowni zobowiązani są do uzgodnienia i uaktualnienia stanu konta.
2. Zbiory nieaktualne, zniszczone i niekompletne należy oddać do biblioteki w celu przeprowadzenia ich kasacji.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu decyduje dyrektor szkoły.

Godziny pracy biblioteki w I semestrze roku szkolnego 2023/2024
Poniedziałek - 7:30 - 9:50, 11:30  - 14:30
Wtorek          7:30 - 8:00, 8:45 - 9:50, 10:45 - 11:30, 13:30 - 14:30
Środa          7:30 - 9:50, 10:35 - 11:45, 12:30 - 13:30
Czwartek      7:30 - 11:45, 12:30 - 14:30
Piątek          7:30 - 8:00, 10:45 - 13:30

Wykaz lektur dla klasy 1-3
Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania

1. H. Ch. Andersen, Baśnie wybrane
2. J. Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek
3. J. Brzechwa, Brzechwa dzieciom
4. W. Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!
5. A. Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą
6. G. Kasdepke, Detektyw Pozytywka
7. B. Kosmowska, Dziewczynka z parku
8. M. Krüger, Karolcia
9. A. Lindgren, Dzieci z Bullerbyn
10. H. Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta
11. J. Papuzińska, Asiunia
12. D. Parlak, Kapelusz Pani Wrony
13. R. Pisarski, O psie, który jeździł koleją
14. J. Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska
15. M. Terlikowska, Drzewo do samego nieba
16. J. Tuwim, Wiersze dla dzieci
17. B. Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie
18. D. Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze
19. Ł. Wierzbicki, Afryka Kazika, Dziadek i niedźwiadek
20. D. Gellner, Wścibscy
21. J. Grodek, Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie
22. T. Justyniarski, Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca
23. P. Kordyasz, Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły (fragmenty)
24. Z. Kossak-Szczucka, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata
25. Å. Lind, Piaskowy Wilk
26. A. i D. Mizielińscy, Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych.

Lektury obowiązkowe dla klas 4-6
Kolejność omawiania lektur obowiązkowych ustala indywidualnie
nauczyciel języka polskiego.

1. J. Brzechwa, Akademia Pana Kleksa
2. J. Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)
3. R. Goscinny, J. Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań)
4. C. S. Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa
5. F. Molnar, Chłopcy z Placu Broni
6. B. Prus, Katarynka
7. J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
8. H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
9. J. Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
10. I. Krasicki, wybrane bajki
11. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty z podręcznika), Powrót taty, Pani Twardowska
12. J. Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny
13. Biblia, stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne.
14. Wybrane mity greckie o: powstaniu świata, Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Eurydyce i Orfeuszu, Dedalu i Ikarze, Ariadnie i Tezeuszu, Heraklesie, Edypie
15. Wybrane podania i legendy polskie
16. Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Ch. Perrault, Kopciuszek, A. Puszkin, Bajka o rybaku i rybce
17. Wybrane wiersze (z podręcznika): W. Bełza, J. Brzechwa, A. Mickiewicz, A. Kamieńska, J. Słowacki, Cz. Miłosz, K.I. Gałczyński, Z. Herbet, T. Różewicz, L. Staff, J. Tuwim, J. Twardowski, J. Kulmowa oraz pieśni i piosenki patriotyczne.

Lektury uzupełniające dla klas 4-6

1. A. Maleszka, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło.
2. C. Collodi, Pinokio
3. O. Fritsche, Skarb Troi
4. R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
5. J. Korczak, Król Maciuś Pierwszy
6. A. Szklarski, wybrana powieść
7. M. Twain, Przygody Tomka Sawyera
8. M. Musierowicz, wybrana powieść
9. L.M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
10. L. Carroll, Alicja w Krainie Czarów
11. J. R. Kipling, Księga dżungli
12. A. A. Milne, Kubuś Puchatek

Lektury obowiązkowe dla klas 7-8
Kolejność omawiania lektur obowiązkowych ustala indywidualnie
nauczyciel języka polskiego.

1. A. de Saint-Exupéry, Mały książę
2. S. Mrożek, Artysta
3. I. Kamiński, Kamienie na szaniec
4. A. Krasicki, Żona modna
5. J. Słowacki, Balladyna
6. S. Żeromski, Syzyfowe prace
7. Ch. Dickens, Opowieść wigilijna
8. A. Mickiewicz, Dziady cz. II, Reduta Ordona, Śmierć pułkownika, Świtezianka, Pan Tadeusz
9. H. Sienkiewicz, Latarnik, Quo vadis
10. M. Wańkowicz, Tędy i owędy
11. A. Fredro, Zemsta
12. J. Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów
13. J. Sztaudynger, fraszki
14. S. J. Lec, aforyzmy
15. Wybrane wiersze  K. K. Baczyńskiego, S. Barańczaka, B. Leśmiana, C. K. Norwida, W. Szymborskiej, K. Wierzyńskiego, J. Lieberta, J. Lechonia, J. M. Rymkiewicza, M. Hemara

Lektury uzupełniające dla klas 7-8

1. M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)
2. A. Christe, wybrana powieść kryminalna
3. L.C. Douglas, Wielki Rybak,
4. A. Fiedler, Dywizjon 303
5. E. Hemingway, Stary człowiek i morze
6. B. Kosmowska, Pozłacana rybka
7. Z. Kossak-Szczucka, Bursztyny (wybrane opowiadania)
8. A. Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II
9. K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 -5 IV 1945 (fragmenty)
10. B. Prus, Placówka
11. H. Sienkiewicz, Krzyżacy, Sąd Ozyrysa
12. E.E. Schmitt, Oskar i  pani Róża
13. N. Sparks, Jesienna miłość
14. M. Wańkowicz, Bitwa o Monte Cassino (fragmenty), Ziele na kraterze


Szkoła Podstawowa
ul. Sikorskiego 19
59-706 Gromadka
telefon +48 757382439

zsgromadka@gmail.com
Robert Furman
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści