Regulamin - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Biblioteka
R E G U L A M I N
B I B L I O T E K I

1. Biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły, z której maja prawo korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Czytelnicy obowiązani są do:
a/ zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania jego przepisów,
b/ zachowania ciszy i porządku.
3. Biblioteka jest czynna
4. Czytelnicy mogą korzystać z:
a/ wypożyczalni,
b/ czytelni.
5. Czytelnik może korzystać z księgozbioru podręcznego na miejscu.
6. Obecność w czytelni rejestrowana jest w zeszycie obecności.
7. Książki wypożycza się bezpłatnie.
8. Czytelnik wypożycza wydawnictwa osobiście i jest za nie odpowiedzialny.
9. Jednorazowo wolno wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca.
10. Wypożyczone książki należy szanować.
11. Nie wolno przetrzymywać książek.
12. Przed wypożyczeniem należy książki obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarzowi na ewentualne uszkodzenia.
13. Wydawnictwa z księgozbioru podręcznego nie udostępnia się do domu.
14. Książkę zagubioną lub zniszczoną winien czytelnik odkupić lub wpłacić 3-krotną wartość aktualnej ceny książki, względnie ofiarować w zamian inną książkę 
     uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.
15. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki winne być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego