zmiana w systemie oceniania - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

zmiana w systemie oceniania

Archiwum z lat 2012-2014
Na podstawie wniosku złożonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w statucie szkoły dotyczących systemu oceniania wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 70 Organizacja oceniania w pkt. 8 Prace klasowe i sprawdziany są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę.

Sposób wystawienia oceny:

Celująca 95%-100%

Bardzo dobra 85%-94%

Dobra 70%-84%

Dostateczna 50%-69%

Dopuszczająca 31%-49%

Niedostateczna poniżej 31%

2. Tracą moc zapisy w statucie szkoły § 70 pkt. 8 ppkt. 1

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego