Strona Eco-comeniusa - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Strona Eco-comeniusa

Archiwum z lat 2012-2014
Program Comenius jest skierowany do :
" uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
" szkół określonych przez państwa członkowskie;
" nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
" stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
" osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
" ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
" szkół wyższych;
" podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.
Cele szczegółowe Programu Comenius:
" rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
" pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Cele operacyjne Programu Comenius:
" poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
" poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
" zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
" wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
" wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
" wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.
Działania wspierane w ramach Programu Comenius:
a. Mobilność obejmująca:
" wymianę uczniów i kadry;
" mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
" uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;
" wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);
" praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;
b. Tworzenie partnerstw:
" pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli;
" pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).
c. Projekty wielostronne
d. Wielostronne sieci
e. Inne inicjatywy ukierunkowane na wspieranie celów Programu Comenius.
Kraje uczestniczące:
" 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
" kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
" kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.

DECYZJA NR 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.I, art. 16


PROGRAM SEKTOROWY COMENIUS
W PROGRAMIE
"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP)

2007-2013CO TO JEST LIFELONG LEARNING PROGRAMME?
Z dniem 31.12.2006 roku dobiega końca II edycja programu SOCRATES-COMENIUS (realizowana w latach 2000-2006). Kontynuacją programu SOCRATES jest program Lifelong Learning Programme ("Uczenie się przez całe życie"), przewidziany do realizacji w latach 2007-2013. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich.

Struktura Lifelong Learning Programme

" Programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig
" Programy horyzontalne: Program Międzysektorowy, Jean Monnet


Programy sektorowe
COMENIUS


edukacja szkolna ERASMUS


szkoły wyższe LEONARDO DA VINCI

szkolnictwo i doskonalenie zawodowe GRUNDTVIG


edukacja dorosłych
Programy horyzontalne
PROGRAM "MIĘDZYSEKTOROWY"- "Transversal programme"
4 rodzaje aktywności - rozwój polityki oświatowej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki
Program JEAN MONNET
3 rodzaje aktywności - Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskieStruktura programu sektorowego Comenius w Lifelong Learning Programme


AKCJE SCENTRALIZOWANE (zarządzane przez Komisję Europejską):

Projekty Współpracy Wielostronnej (ex-Comenius akcja 2.1) czyli

Rozwój i transfer innowacji w:
" Przykładach najlepszej praktyki pedagogicznej
" Przewodnikach metodycznych dla uczących się i nauczycieli
" Nowych kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli

Sieci Tematyczne Comeniusa (ex-Comenius akcja 3)

Uczestnicy Akcji Scentralizowanych: ośrodki doskonalenia nauczycieli, uniwersytety, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
Czas trwania projektu: 2 lata
Budżet: do 300.000 EUR, maks. 75% współfinansowania

AKCJE ZDECENTRALIZOWANE programu sektorowego Comenius (zarządzane przez Narodową Agencję programu LLP - Comenius):

1. Partnerskie Projekty Szkół Comenius (ex-Comenius akcja 1: ex-Szkolne Projekty Comeniusa, ex-Projekty Rozwoju Szkoły Comeniusa, ex-Językowe Projekty Comeniusa)
2. Doskonalenie Zawodowe Kadry (ex-Comenius akcja 2.2c)
3. Asystentura Comeniusa (ex-Comenius akcja 2.2b)
4. Comenius Regio - nowa akcja (bilateralna współpraca instytucji i organizacji edukacyjnych odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową z regionów przygranicznych lub regionów o tej samej charakterystyce czy współpracy regionalnej np. miasta bliźniacze itp., związane ściśle z charakterem współpracy regionalnej)
5. Indywidualne Wyjazdy Uczniów - nowa akcja (będzie dostępna dla uczniów ze szkół, które realizowały lub realizują partnerskie projekty szkół Comenius)

Działania programu sektorowego Comenius mają wspierać wdrażanie w obszarze europejskim idei uczenia się przez całe życie poprzez:

" Podnoszenie jakości, atrakcyjności i dostępności ofert w zakresie wykorzystania programu sektorowego Comenius w programie "Uczenie się przez całe życie" w Polsce
" Wzmacnianie wkładu programu sektorowego Comenius w programie "Uczenie się przez całe życie" w obszarach takich jak: spójność społeczna, aktywne obywatelstwo, dialog interkulturowy i samorealizacja
" Promocję kreatywności, konkurencyjności, szans na zatrudnienie oraz rozwoju przedsiębiorczości
" Przyczynienie się do zwiększonego uczestnictwa w programie sektorowym Comenius przez dzieci, młodzież, nauczycieli i kadrę edukacyjną oraz osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i grupy defaworyzowane ze względów socjalno - ekonomicznych
" Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej na wszystkich poziomach nauczania
" Wspieranie rozwoju innowacyjności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych (ICT) w oparciu o treści, usługi, podejścia dydaktyczne i praktykę w programie sektorowym Comenius
" Wzmacnianie roli programu sektorowego Comenius w oparciu o zrozumienie i szacunek dla praw człowieka, demokracji oraz zachęcanie do tolerancji i szacunku do innych ludzi i kultur
" Zachęcanie do podnoszenia jakości pracy szkół i rozwoju doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystując przykłady dobrej praktyki w obszarze edukacji objętym programem sektorowym Comenius

PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ COMENIUSA w programie LLP
(COMENIUS SCHOOL PARTNERSHIPS)

Udział szkół polskich w roku 2007

" W programie mogą uczestniczyć szkoły publiczne i niepubliczne funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 ustawy o systemie oświaty), gdzie realizowany jest obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki:
" Przedszkola - w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
" Szkoły podstawowe - w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
" Gimnazja - w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
" Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży - zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika - w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
" Artystyczne I i II stopnia, realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym.

" Priorytety narodowe dla polskich szkół określające warunki ich uczestnictwa w Partnerskich Projektach Szkół Comenius w roku 2007 znajdziecie Państwo tutaj.

Cele Partnerskich Projektów Szkół Comenius

" Podnoszenie wśród młodych ludzi i kadry pedagogicznej poziomu wiedzy i zrozumienia dotyczących różnorodności europejskiej kultury, języków i uświadamiania wartości tego zróżnicowania
" Pomaganie młodym ludziom w zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu i kompetencji niezbędnych dla ich osobistego rozwoju oraz potrzebnych dla przyszłego zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w obywatelstwie europejskim
" Podnoszenie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy i wymian między szkołami
" Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach, nauki języków obcych, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej
" Przeciwdziałanie marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej
" Integrację uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne

Cechy Partnerskich Projektów Szkół Comenius

" Praca w grupie partnerów z różnych krajów europejskich
" Włączenie w program dydaktyczny i wychowawczy szkoły
" Interdyscyplinarność
" Zaangażowanie dużej grupy uczniów i nauczycieli
" Osiągnięcie konkretnych efektów współpracy np. wydawnictwo, CD, film, pomoce dydaktyczne, innowacje pedagogiczne

Korzyści płynące z uczestnictwa w Partnerskich Projektach Szkół Comenius

Dla uczniów:
" Aktywizacja uczniów
" Atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności
" Zwiększona motywacja do nauki języków obcych
" Zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i samym sobie
" Pogłębianie świadomości własnej odrębności regionalnej, narodowej, ale również przynależności do rodziny europejskiej

Dla nauczycieli:
" Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela
" Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich

Dla szkoły:
" Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły
" Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacja regionalna, edukacja europejska, edukacja medialna

Przykłady działań, jakie mogą być podejmowane w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius

" Spotkania i wizyty uczestników projektu
" Wymiana uczniów i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu
" Wymiana doświadczeń i przykładów dobrej praktyki pomiędzy uczestnikami projektów
" Badania terenowe
" Publikowanie i rozpowszechnianie wyników prac powstałych podczas realizacji projektu
" Wytwarzanie produktów i materiałów technicznych, artystycznych i innych
" Osiągnięcia w dziedzinie sztuki, np. wystawy, przedstawienia teatralne, musicale
" Organizacja wystaw, produkcja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych
" Przygotowanie językowe uczniów i nauczycieli
" Współpraca z instytucjami realizującymi projekty o zbliżonej tematyce, wymiana doświadczeń z innymi instytucjami w regionie
" Autoewaluacja
" Rozpowszechnianie doświadczeń z prac nad projektem i wyników projektu

Kraje uczestniczące

" 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
" kraje EFTA/EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia
" kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja

Struktura Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa (obowiązuje wyłącznie w roku 2007)

Dla Beneficjentów programu dostępne są dwa typy projektów:

WIELOSTRONNE i DWUSTRONNE

" Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Comeniusa (multilateralne):

? udział minimum 3 szkół z 3 różnych krajów uprawnionych do udziału w programie, w tym minimum jedna szkoła pochodząca z kraju członkowskiego Unii Europejskiej

Projekty te mogą koncentrować się na:
" udziale uczniów (ex- Szkolne Projekty Comeniusa)

Zadaniem tego typu partnerstwa jest współpraca zaangażowanych w projekt szkół poprzez realizację wspólnie opracowanych zagadnień z takich dziedzin jak: sztuka, badania i nauka, języki obce i język ojczysty, edukacja środowiskowa, dziedzictwo kulturowe, obywatelstwo europejskie, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych lub walka z rasizmem i ksenofobią. Współpracujące szkoły poprzez wspólną pracę nad określonym zagadnieniem zwiększają motywację uczniów i nauczycieli w danym obszarze zainteresowań. Działania związane z realizację projektu powinny być włączone w program dydaktyczny i wychowawczy szkoły. Uczniowie powinni być zaangażowani w prace nad projektem na każdym jego etapie (planowania, organizacji, powstawania produktów, ewaluacji i rozpowszechniania wyników projektu)


" udziale kadry pedagogicznej i zarządzającej szkołą/placówką oświatową (ex-Projekty Rozwoju Szkoły Comeniusa)

Zadaniem tego typu projektów jest wymiana doświadczeń i informacji w celu wspólnego opracowania i rozwoju metod nauczania i podejścia pedagogicznego, które będą odpowiedzią na nowe wyzwania w szkole i pozwolą na testowanie i wprowadzenie do praktyki szkolnej nowych rozwiązań organizacyjnych w sferze zarządzania szkołą i nowych rozwiązań pedagogicznych. W tym przypadku konieczna będzie współpraca zaangażowanych w projekt szkół z instytucjami lokalnymi, współpracującymi ze szkołą, np. z ośrodkami administracji samorządowej, instytucjami edukacyjnymi, stowarzyszeniami lub lokalnym biznesem.

Elementy obu powyższych typów projektów (zorientowanych na udział uczniów lub udział kadry pedagogicznej/zarządzającej) można łączyć. Znika wyraźny podział na dawne Projekty Szkolne lub Rozwoju Szkoły.

Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół zawierające minimum
10 dniową wymianę klas/uczniów w wieku co najmniej 12 lat (ex-Językowe Projekty Comeniusa):

? udział maksymalnie 2 szkół z 2 różnych krajów uprawnionych do udziału w programie, w tym minimum jedna szkoła pochodząca z kraju członkowskiego Unii Europejskiej

Zadaniem tego typu projektów jest promocja językowego zróżnicowania Europy w celu nauczania i pogłębiania znajomości języków europejskich, w szczególności języków rzadziej nauczanych. Dzięki tym projektom uczniowie będą mieli możliwość poznania języka nie będącego w ich szkolnym programie nauczania. W projektach obowiązkowa jest wymiana uczniów/klas realizujących projekt, dzięki której uczniowie każdej ze szkół będą mogli doskonalić swoje kompetencje językowe podczas pobytu za granicą w szkole partnerskiej. Minimalny okres wymiany uczniów wynosi 10 dni.

Okres realizacji projektów (sytuacja dotyczy wyłącznie wniosków składanych w roku 2007)

W roku 2007, będącym rokiem przejściowym pomiędzy II edycją programu Socrates-Comenius (2000-2006) a nowym programem Lifelong Learning Programme (2007-2013) obowiązywać będą poniższe okresy realizacji dla projektów nowych i projektów kontynuowanych, których pierwszy lub drugi rok realizacji rozpoczął się w roku 2006.

" NOWE Projekty WIELOSTRONNE i DWUSTRONNE: 2 lata (realizacja projektu w okresie 2007-2009)

" KONTYNUOWANE Projekty WIELOSTRONNE: składane na dwa ostatnie lata realizacji projektu (ex-Szkolny Projekt Comeniusa i ex-Projekt Rozwoju Szkoły), tzn. projekty zaakceptowane do realizacji w roku 2006 na pierwszy rok współpracy: 2 lata (realizacja dwóch ostatnich lat projektu w okresie 2007-2009)

" KONTYNUOWANE Projekty WIELOSTRONNE: składane na jeden ostatni rok realizacji projektu (ex-Szkolny Projekt Comeniusa i ex-Projekt Rozwoju Szkoły), tzn. projekty zaakceptowane do realizacji w roku 2006 na drugi rok współpracy: 1 rok (realizacja ostatniego, trzeciego roku projektu w okresie 2007-2008)


UWAGA:Zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie Komisji Europejskiej COMNA/2006-33-DRAFT "Minutes of the meeting of Socrates National Agencies (NAs): Comenius" Brussels 18-19 October 2006, Narodowa Agencja informuje, że w 2007 roku nie będzie możliwości dołączania nowych partnerów (szkół) do już (aktualnie) realizowanych projektów ( na drugi lub trzeci rok realizacji projektu).


UWAGA: Wszystkie projekty zatwierdzone do realizacji w roku 2006 i finansowane w roku szkolnym 2006/2007 (pierwszy lub drugi rok realizacji projektu) będą kontynuowane w nowej strukturze programu Lifelong Learning Programme (dotyczy wyłącznie ex-Projektu Szkolnego Comeniusa i ex-Projektu Rozwoju Szkoły Comeniusa).Mobilność uczniów i nauczycieli w ramach projektów wielostronnych i dwustronnych

W zależności od typu projektu uprawnione są następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

Projekty WIELOSTRONNE:
" wizyta robocza koordynatora szkolnego projektu (udział uczniów i nauczycieli)
" wizyta studyjna dyrektora szkoły (kadra zarządzająca szkołą/placówką)
" wymiana nauczycieli (teacher exchange)
" staż nauczycielski (teacher placement)

Projekty DWUSTRONNE:
" wizyta robocza koordynatora szkolnego projektu (udział uczniów i nauczycieli)
" wizyta studyjna dyrektora szkoły (kadra zarządzająca szkołą/placówką)
" wymiana nauczycieli (teacher exchange)
" staż nauczycielski (teacher placement)
" wymiana uczniów/klas
" wyjazd nauczycieli towarzyszących wymianie uczniów/klas

Termin składania wniosków Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa (projekty wielostronne i dwustronne) w roku 2007

W roku 2007 dla wszystkich szkół pełniących rolę szkół koordynujących lub partnerskich w nowych lub kontynuowanych projektach wielostronnych lub nowych projektach dwustronnych we wszystkich krajach uczestniczących w programie będzie obowiązywać jeden termin składania wniosków:

30 marca 2007

UWAGA:
w związku z nowym terminem składania wniosków w roku 2007 (30 marca) informujemy, iż formalne rozpoczęcie wszystkich zaakceptowanych w wyniku konsultacji międzyagencyjnych projektów nastąpi w dniu
01 października 2007, w związku z powyższym okresy realizacji projektów są następujące:

" dwuletnich (nowe lub na kontynuację ostatnich 2 lat projektu rozpoczętego w roku 2006):
01.10.2007 - 31.07.2009

" jednorocznych (na kontynuację ostatniego, jednego roku projektu rozpoczętego w roku 2005 lub 2006)
01.10.2007 - 31.07.2008

UWAGA:
w związku z nowym terminem składania wniosków w roku 2007 (30 marca) informujemy, iż w przypadku realizowanych obecnie przez szkoły (rok szkolny 2006/2007) Projektów Szkolnych Comeniusa i Projektów Rozwoju Szkoły Comeniusa, których termin zakończenia pierwszego lub drugiego roku realizacji upływa w dniu 31.07.2007 roku - dojdzie do formalnej przerwy w ich realizacji na okres 2 miesięcy (sierpień-wrzesień 2007 roku). Wznowienie współpracy na formalnych zasadach (akceptacja dwóch ostatnich lat lub jednego, ostatniego roku współpracy) nastąpi dopiero od 01.10.2007 roku.

Sposób i miejsce składania wniosków

Każda ze szkół polskich będąca partnerem lub koordynatorem w projekcie składa w polskiej Narodowej Agencji programu "Uczenie się przez całe życie":
o wypełniony w systemie on-line formularz wniosku (zgodnie z instrukcją która będzie zamieszczona na stronie internetowej)
oraz przesłane pocztą:
o DWA egzemplarze wydruku ostatecznej wersji formularza wniosku wypełnionego w systemie on-line w jęz. Polskim, zawierające wspólnie opracowane rozdziały A, B i C oraz indywidualnie wypełniony rozdział D (dane dotyczą wyłącznie szkoły polskiej).
o JEDEN egzemplarz wydruku wersji komputerowej rozdziałów A,B i C wniosku w głównym języku komunikacji projektu.


Dofinansowanie projektu (grant)

W roku 2007 każda szkoła koordynująca lub partnerska zamierzająca uczestniczyć w nowym projekcie wielostronnym lub dwustronnym lub uczestnicząca w kontynuowanym (ostatnie dwa lata realizacji) projekcie wielostronnym, oblicza budżet potrzebny do realizacji działań lokalnych i międzynarodowych (mobilność uczniów i nauczycieli) indywidualnie na cały okres trwania projektu, tzn. na okres dwóch lat (2007-2009), po uzgodnieniu wszystkich planowanych w tym okresie działań wspólnie z pozostałymi szkołami uczestniczącymi w projekcie.

W roku 2007 każda szkoła koordynująca lub partnerska uczestnicząca w kontynuowanym (ostatni jeden rok realizacji) projekcie wielostronnym oblicza budżet potrzebny do realizacji działań lokalnych i międzynarodowych (mobilność uczniów i nauczycieli) indywidualnie na ostatni rok realizacji projektu, tzn. na okres jednego roku (2007-2008), po uzgodnieniu wszystkich planowanych w tym okresie działań wspólnie z pozostałymi szkołami uczestniczącymi w projekcie.

W zależności od minimalnej liczby osób/mobilności zagranicznych w zaplanowanych wyjazdach zagranicznych (tzn. liczby osób biorących w nich udział z podziałem na uczniów i nauczycieli) każda ze szkół uczestniczących w projekcie będzie musiała wybrać jeden z trzech możliwych wariantów skali dofinansowania, określonych przez Komisję Europejską. Od szkoły wnioskującej przy składaniu wniosku nie będzie wymagana precyzyjna kalkulacja budżetu projektu. Środki na realizację projektu będą przyznawane według zasady "lumpsum", tzn. na zasadzie ryczałtu a akceptacja rozliczenia projektu przez Narodową Agencję po jego zakończeniu w oparciu o zrealizowane działania lokalne i międzynarodowe (mobilność uczniów i nauczycieli) zaplanowane i zgłoszone we wniosku. Oznacza to, iż szkoła, po zakończeniu realizacji projektu nie będzie zobowiązana do składania do Narodowej Agencji końcowego raportu finansowego, a jedynie raport końcowy ze zrealizowanych działań lokalnych i międzynarodowych.

Warianty skali dofinansowania w 2007 roku dla projektów nowych (wielostronne i dwustronne)oraz kontynuowanych (wielostronne)

Nowe/Kontynuowane Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół
minimalna liczba mobilności/ wysokość grantu (EUR)
nowe dwuletnie projekty projekty kontynuowane-2 ostatnie lata realizacji projekty kontynuowane-1 ostatni rok realizacji
4 M / 8.000
12 M / 16.000 4 M / 8.000
12 M / 16.000 2 M / 5.000
6 M / 8.000
Nowe Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół
minimalna liczba mobilności/ wysokość grantu (EUR)
12 M (w tym minimum 10 uczniów)/ 16.000
25 M (w tym minimum 20 uczniów / 20.000

o
o mobilność - oznacza wyjazd jednej osoby (nauczyciela/ucznia). Szkoła wnioskując o konkretną kwotę dofinansowania zobowiązuje się do zrealizowania minimalnej liczby mobilności w czasie trwania projektu. I tak np. dla nowych projektów wielostronnych 12 mobilności oznacza, że w czasie dwóch lat musi w ramach projektu wyjechać minimum 12 uczniów/nauczycieli.


Nowe akcje zdecentralizowane w programie LLP Comenius

COMENIUS REGIO (współpraca regionalna)
" Cel: wzmocnienie współpracy międzyregionalnej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową
" Działania pilotażowe: nie wcześniej niż w 2008 roku
" Rozpoczęcie akcji: nie wcześniej niż w 2009 roku

INDYWIDUALNE WYJAZDU UCZNIÓW (w ramach realizowanych projektów wielostronnych Comenius)
" Czas trwania: do jednego roku szkolnego
" Uczestnicy: uczniowie szkół średnich (zakładany wiek uczniów uprawnionych do wymiany: minimum 14-16 lat - dokładne dane wiekowe będą dostępne w 2007 roku)
" Działania pilotażowe: nie wcześniej niż w 2007-2008 roku
" Składanie wniosków planowane nie wcześniej niż w 2008-2009 roku
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego