Sale komputerowe - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sale komputerowe

Projekty i programy zrealizowane

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest "Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie1".

I.1. Główne cele projektu

Praktyczne możliwości realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy") w polskim systemie edukacyjnym.
Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
Pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych niezbędnej do:
- wspierania systematycznego procesu doskonalenia nauczycieli, którzy są częścią kadr nowoczesnej gospodarki,
- promocji ustawicznego kształcenia się uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
- wspierania realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej różnych przedmiotów,
- zwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego (komputer przenośny i wideoprojektor),
- upowszechniania różnych metod kształcenia na odległość,
- wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
- wspierania integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.


I.2. Cele szczegółowe dla poszczególnych projektów

Pracownie dla szkół podstawowych i gimnazjów (w tym dla szkół specjalnych):

- umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
- przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
- stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
- stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
- promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
- usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.


W ramach tego programu nasza szkoła otrzymała dwie kompletne sale komputerowe, które będą instalowane w szkole podstawowej i gimnazjum według harmonogramu MEN. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego