Regulamin zajęć sportowych - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin zajęć sportowych

Archiwum 2015/2016
REGULAMIN UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Gromadce.
Postanowienia ogólne.
1. Zajęcia sportowe prowadzone są przez osobę o kwalifikacjach instruktora rekreacji ruchowej,
trenera, instruktora sportu lub nauczyciela wychowania fizycznego.
2. Zakres dyscyplin, w których będą prowadzone zajęcia uzależniony jest od ilości zainteresowanych uczniów oraz od możliwości kadrowych. Zespół Szkół zastrzega sobie prawo
zmian w tym zakresie.
3. Zespół Szkół organizuje dojazdy na zajęcia według odrębnego planu.
4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani oczekiwać na dojazd w miejscach wyznaczonych a na odjazd po zajęciach na terenie szkoły, także w wyznaczonym miejscu.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przywozy dzieci, rodzic może sam dowozić dziecko na zajęcia, jeżeli nie odpowiadają mu zaproponowane warunki i godziny dowozów.
6. Uczniowie, którzy swoim zachowaniem utrudniają pracę kierowców nie będą w przyszłości korzystać z dowozów.
7. Rodzic wysyłając dziecko na zajęcia jest świadomy zapisom regulaminu uczestnictwa dziecka w zajęciach, akceptuje je a także akceptuje ustalone zasady dowozu na i po zajęciach.
8. Podczas dojazdów dzieci wsiadają lub wysiadają na wyznaczonych przystankach, a w gestii rodziców (prawnych opiekunów) jest zapewnienie im bezpiecznej drogi z domu i do domu.
9. Szczegółowym planem dojazdów będą dysponować prowadzący zajęcia oraz będzie on wywieszony na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie internetowej szkoły.
10. W gestii rodzica jest zapoznanie się z warunkami uczestnictwa dzieci w sportowych zajęciach dodatkowych i to on podejmuje decyzję, czy jego dziecko będzie uczęszczało na te zajęcia.
11. Rodzic jest zobowiązany poinformować prowadzącego zajęcia o stanie zdrowia swojego dziecka.
12. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest sprawdzić przed zajęciami stan techniczny urządzeń i przyborów sportowych, które powinny spełniać wszelkie normy BHP.
13. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego urządzeń lub przyborów prowadzący wstrzymuje prowadzenie zajęć i zgłasza to opiekunowi sali lub kadrze kierowniczej szkoły.
14. Dopuszczenie do zajęć na danym obiekcie sportowym i wykorzystywanie sprzętu sportowego leży w gestii prowadzącego zajęcia i to na nim spoczywa odpowiedzialność finansowa i karna, jeżeli zajęcia prowadzone są w warunkach niezgodnych z wymogami BHP.

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Uczestnikami zajęć sportowych mogą być uczniowie Zespołu Szkół w Gromadce oraz innych szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Gromadka.
2. Uczestnicy są zobowiązani przekazać trenerowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika zajęć zobowiązuje się do zaakceptowania niniejszego regulaminu i podpisania zgody na udział dziecka w zajęciach.
4. Uczestnik zajęć powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego w ramach zajęć sportu.
5. Udział w zajęciach jest dobrowolny i ma na względzie:
- popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
- organizowanie życia pozaszkolnego dzieci i młodzieży,
- kreowanie właściwych wzorców postaw i zachowań.

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione.
2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora – trenera.
3. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność.
4. Każdy uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, wskazanych przez instruktora, odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli
ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
6. Zespół Szkół w Gromadce nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia uczestnika, wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć
sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
7. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i
utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez prowadzącego
ćwiczenia, zakaz uczestnictwa w danym treningu, aż do usunięcia z zajęć włącznie.
8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika odpowiedzialność
finansową i karną ponoszą rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie.
10. Zespół Szkół w Gromadce nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
11. Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.
12. Wszelkie wypadki podczas zajęć, zagrażające zdrowiu lub życiu uczestników zgłaszane są do dyrektora Zespołu Szkół w Gromadce oraz do personelu BHP szkoły.
13. W nagłych wypadkach, zagrażających życiu, lub zdrowiu uczestników prowadzący zajęcia zobowiązany jest udzielić natychmiastowej pomocy poszkodowanym i w miarę potrzeb powiadomić pogotowie, straż pożarną, policję oraz dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz niezwłocznie rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika zajęć, którego zdarzenie dotyczy.

III. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga prowadzący zajęcia lub dyrektor Zespołu Szkół w Gromadce.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Prowadzący zajęcia odczytuje regulamin na pierwszych zajęciach i informuje rodziców lub prawnych opiekunów uczestników zajęć o wymogu zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach sportowych.
4. Prowadzący zajęcia dopuszcza uczestnika do zajęć, jeżeli jego rodzic (prawny opiekun) zapoznał się z regulaminem i potwierdził to na piśmie.
5. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników, oraz rodziców lub prawnych opiekunów o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.
6. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest poinformować uczestników, rodziców lub prawnych opiekunów o wprowadzonych zmianach w regulaminie.
7. Prowadzący zajęcia rozlicza się z przeprowadzonych zajęć na podstawie prowadzonego dziennika, w którym zobowiązany jest wpisywać listę uczestników zajęć, obecności na zajęciach oraz tematykę zajęć.
8. Prowadzący zajęcia przekazuje dziennik do kontroli do dnia 10 każdego miesiąca, za zajęcia przeprowadzone w poprzednim miesiącu.
9. Zajęcia sportowe nie są prowadzone w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, feriach, wakacjach.
10. Prowadzący zajęcia ściśle współpracuje z personelem obsługi szkoły oraz z kadrą kierowniczą szkoły.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego