Regulamin wynajmu - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin wynajmu

Hala sportowa
REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ  z dnia 01 grudnia 2018r.


Pomieszczenia hali sportowej wynajmuje oraz określa zasady użytkowania dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromadce, konsultując terminy tych zajęć z opiekunem sali.
Wszystkie osoby korzystające z hali sportowej mają obowiązek posiadać obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).
Uczniowie przedszkoli, innych szkół podstawowych i gimnazjów korzystają z hali sportowej w sposób zorganizowany pod opieką nauczycieli z tych placówek na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół w Gromadce a daną placówką.
Pomieszczenia hali sportowej wynajmowane są wyłącznie na działalność sportową dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gminy Gromadka. Uczniowie Zespołu Szkół w Gromadce oraz pracownicy obu szkół korzystają w sposób zorganizowany z pomieszczeń hali w pierwszej kolejności.
Zajęcia odbywają się do godziny 22:00 przerwą umożliwiającą prace porządkowe w obiekcie.
Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zwracają się, poprzez opiekuna hali sportowej, do dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromadce na piśmie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem.
Jedna grupa uczestników może liczyć maksymalnie od 6 do 24 osób – w zależności od podpisanej umowy i wynajmowanego pomieszczenia.
Listę osób ćwiczących w danej grupie kierownik grupy przekazuje opiekunowi sali gimnastycznej oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gromadce.  
Osoby wynajmujące pomieszczenie sali gimnastycznej ćwiczą z własnym sprzętem lub ze sprzętem przekazanym przez opiekuna sali.
Po zakończonych zajęciach rozliczają się z wypożyczonego sprzętu.
Osoby wynajmujące (przedstawiciele) podpisują z dyrektorem szkoły porozumienie, określające terminy zajęć, pomieszczenia (boiska) przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z hali. Ustalenia te egzekwowane są podczas zajęć przez opiekuna sali gimnastycznej, pełniącego służbę w tym czasie.
Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikom szkoły. Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.
Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi osoba odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą podpisano porozumienie. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z porozumieniem.
W ramach porozumienia wynajmujący otrzymują do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń (boisk) nie wymienionych w porozumieniu pod groźbą rozwiązania go. Prysznice w ramach wynajmu nie są udostępniane.
Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Do obiektu hali wejść można tylko wejściem głównym – wejście północne o parkingu – w obecności opiekuna grupy i opiekuna sali gimnastycznej. Ze względu na wielkość obiektu szkolnego i organizację dozoru - dozorcy szkoły i opiekunowi sali gimnastycznej nie wolno wpuścić osób nie zgłoszonych w porozumieniu lub przychodzących po ustalonym terminie.
W przypadku wpuszczenia przez opiekuna grupy lub członka grupy osoby postronnej rozwiązuje się umowę z daną grupą.
Rozpoczęcie i zakończenie zajęć kierownik grupy zgłasza opiekunowi sali gimnastycznej.
Uczestnicy zajęć nie mogą przebywać na terenie gimnazjum lub szkoły podstawowej.
Hala sportowa została wyposażona w sprzęt posiadający odpowiednie certyfikaty, dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych.
W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na pożycie alkoholu nie będą wpuszczane do obiektu szkolnego.
W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromadce.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego