Regulamin hali sportowej - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin hali sportowej

Hala sportowa
Regulamin Hali Sportowej w Gromadce

Osoby przebywające na terenie obiektu Hali Sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.
Hala sportowa jest administrowana przez Szkołę Podstawową w Gromadce.
Hala sportowa otwarta jest:
- od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 22.00

W dniach nauki szkolnej hala sportowa udostępniona jest w godz. od 8.00 do 15.00 tylko na realizacje zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego.
W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest osobą fizycznym i grupom zorganizowanym.
Korzystanie z hali odbywa się za zgodą dyrektora szkoły i opiekuna sali w oparciu a harmonogram.
Grupy ćwiczące wchodzą do hali pod opieką instruktor/opiekuna/szefa grupy.
W całym obiekcie hali sportowej zabrania się przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania alkoholu i żucia gumy.
Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu.
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
Obowiązkiem osoby korzystającej z hali jest:
- pozostawienie okrycia zewnętrznego i obuwia w szatni,
- założenia obuwia zmiennego – halowego,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

W czasie zajęć/zawodów opiekun/organizator jest zobowiązany przestrzegać zasad regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (trenera).
Podczas zajęci nie wolno odchodzić od grupy ćwiczącej i samowolnie korzystać ze sprzętu i urządzeń.
Z hali sportowej korzystać mogą grupy nie przekraczające 24 osób.
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
Dyrektor szkoły i opiekunowie obiektu mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń, które nie są udostępnione uczestnikom zajęć.
Opiekunowie hali sportowej nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem obowiązującego regulaminu oraz nie odpowiada za kradzieże i pozostawione przedmioty.
Osoby naruszające porządek publiczny przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
Każdy wypadek należy zgłaszać instruktorowi/szefowi grupy i opiekunowi obiektu.
Skargi i wnioski należy zgłaszać opiekunowi obiektu.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego