Regulamin dyżurów nauczycielskich - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin dyżurów nauczycielskich

Dokumenty szkolne

ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I PEŁNIENIA DYŻURÓW


1. Nauczyciele dyżurni wychodzą na dyżur z zeszytem uwag i długopisem, notując uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Nauczycielom wolno zejść z dyżuru tylko za zgodą dyrektora szkoły (wicedyrektora). Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący.

2. Plan dyżurów układany jest przez wicedyrektora szkoły i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć.

3. Uczniowie mają obowiązek zmieniać obuwie na tekstylne, zgodne z zapisami Statutu Szkoły. Nauczyciele dyżurni mają obowiązek zwracać uwagę na obuwie, w jakim chodzą po szkole uczniowie. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą chodzić w tenisówkach, powinni posiadać obuwie zdrowotne.

4. Nauczyciele dyżurujący obok szkolnych toalet powinni zabraniać wchodzenia do nich dużych grup uczniów. W przypadku podejrzenia o złe zachowanie (palenie papierosów, niszczenie mienia, bójki) mają obowiązek usunięcia z toalety nadmiaru uczniów.

5. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury na korytarzach w pomieszczeniach hali sportowej według odrębnego planu.

6. Uczniów dojeżdżających przyprowadza do szkoły nauczyciel, sprawujący opiekę w szkolnym autobusie, przejmuje opiekę wychowawca świetlicy.

7. Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus w świetlicy szkolnej. Wychowawcy świetlicy każdorazowo kontrolują obecność uczniów, notując frekwencję w dzienniku.

8. Uczniom nie wolno siadać na parapetach, poręczach, schodach.

9. Uczniom ze względów bezpieczeństwa zabrania się biegania po korytarzach i klatkach schodowych.

10. O możliwości korzystania z podwórka szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły. Podczas pobytu uczniów na szkolnym podwórku opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dyżurni.

11. Wychowawcy klas mają obowiązek sprawdzania, czy w zeszytach uwag nauczycieli dyżurnych są wpisy dotyczące ich wychowanków. Żaden wpis nie powinien pozostać bez konsekwencji wychowawczych i dyscyplinarnych.

12. Konsekwencje wpisów do zeszytów są okresowo kontrolowane przez wicedyrektora szkoły.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego