Regulamin dojazdów - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin dojazdów

Dojazdy
R E G U L A MIN
SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI
W CZASIE DOWOZU DO SZKÓŁ I ODWOZU ZE SZKÓŁ
NA TERENIE GMINY GROMADKA
 
I.                  
DOWÓZ
Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice). Po przyjeździe
 
autobusu na przystanek, opiekun wysiada z autobusu i wprowadza
 
dzieci do środka ( w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci).
    
Po przyjeździe na teren szkoły:
 1. opiekun  przekazuje dzieci nauczycielom świetlicy lub nauczycielom dyżurującym,
 2. nauczyciel odbiera dzieci od opiekuna i wprowadza je na teren budynku.
 
Zadania opiekuna:
 1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.
 3. Sprawowanie opieki nam uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do szkoły.
Zadanie szkoły:
 1. Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich do budynku szkolnego.
 
II.               
ODWÓZ
      Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu, po przybyciu autobusu na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów, przejmuje opiekę nad uczniami od nauczycieli świetlicy lub nauczycieli dyżurujących (w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i wprowadza grupę do autobusu zgodnie z listą obecności). Opiekun przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci podczas każdego odwozu. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów, jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza dzieci. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
      Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie oczekiwania na odwóz, po przybyciu autobusu na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów (np. zawrócenie), odprowadza dzieci do autobusu (uczniowie parami idą do autobusu) i przekazuje pod opiekę osobie sprawującej opiekę nad uczniami w czasie odwozu (z tym momentem przejmuje ona odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci) i wprowadza grupę do autobusu. Po dojechaniu do kolejnych przystanków uczniowie wysiadają, po wyrażeniu zgody przez opiekuna i pozostają w miejscu do momentu aż autobus wyjedzie z zatoki.
Zadania opiekuna: 
 1. Przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole                        i wprowadzenie dzieci do autobusu (po zakończeniu manewrowania autobusem, musi być on skierowany w kierunku jazdy przed wejściem dzieci). Kontrola stanu liczbowego dzieci podczas każdego przewozu autobusem.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi.
 3. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci zz autobusu na przystanku (opiekun wysiada pierwszy) i w razie potrzeby przeprowadzenie dzieci na drugą stronę ulicy - od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
Zadania szkoły:
 1. Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia opieki nad grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie odwozu.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami odjeżdżającymi drugim kursem do czasu przejęcia opieki nad grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie odwozu.
III.            
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DZIECI 
 
 1. Opieką uczniów w czasie przewozu będzie zajmowała się jedna osoba (oprócz kierowcy, który może pełnić nadzór w autobusie dopiero po jego zatrzymaniu, unieruchomieniu silnika i włączeniu świateł awaryjnych).
 2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w autobusie,       w czasie wsiadania do autobusu i wysiadania, a także na zewnątrz autobusu (po jego zatrzymaniu) w tym przy przechodzeniu uczniów przez jezdnię.
 3. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki powinny posiadać kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu bhp.
 4. Opiekunowie powinni - przed rozpoczęciem jazdy autobusu - zająć miejsca przy drzwiach. 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY
      I ODWOZEM ZE SZKOŁY 
Uczeń ma prawo do: 
 1. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu
 2. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy.
 3. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
 4. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie przechodzenia na drugą stronę jezdni -przeprowadzenia przez jezdnię (dotyczy tylko odwozu).
 5. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły do autobusu.
Uczeń ma obowiązek: 
1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia: 
      a. kierowcy autobusu,
       b. osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu,
       c. nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz.
 2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.                                  
3. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju  autobusu                 oraz w sposób nie uciążliwy dla innych podróżnych.
4. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem (nie   przemieszczać się po autokarze, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzucać  przedmiotami w pasażerów        w pojeździe). 
5. Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia autobusu (za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania szkody). 
Kategorycznie zabrania się uczniowi
1.     
Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela, opiekuna.
2.     
Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub  wyjście przez osobę                                                                                                 sprawującą opiekę w czasie dowozu.
3.     
Samodzielnego wychodzenia ucznia ze szkoły i kierowania się w stronę  autobusu.
Biegania i przepychania się.
4.     
Otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca
 
w pobliżu  kierowcy
  
   
w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający  prowadzenie pojazdu.
5.     
Zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla  współpodróżnych.
6.     
Zanieczyszczania pojazdu, otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek    przedmiotów przez okna.
7.     
 Przewożenia przedmiotów: 
      a/ które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym, 
b/  cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących                                i innych  niebezpiecznych.  
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY                                        I ODWOZEM ZE SZKOŁY 
     W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi nauczyciela, kierowcy i osoby opiekującej się podróżującymi może zostać ukarany:  
1. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,
2. Innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły. 
 
VI. UWAGA KOŃCOWA 
1. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności   porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
 1. Załączniki 1,2,3 są integralną częścią niniejszego regulaminu
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego