Próbny egzamin ósmoklasisty - Kopia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Próbny egzamin ósmoklasisty - Kopia

Archiwum 2019/2020

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Warszawa, 26 marca 2020 roku
 
Próbny egzamin ósmoklasisty
– informacja MEN i CKE
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.
 
- Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.
 
Arkusze do egzaminu próbnego
 
Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 
Terminy publikacji materiałów
 
Materiały zostaną opublikowane na stronach CKE oraz OKE w następujących terminach: 
·         30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
·         31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
·         1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Zasady oceniania zadań
 
CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.
 
Poinformowanie uczniów i rodziców
 
Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
·         w pliku w edytorze tekstów;
·         na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
·         korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
·         na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
 
Kontakt z nauczycielem
 
Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.
·         w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
·         podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
·         w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.
 
Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).
 
Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów
 
Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.
 
Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.
 
Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.
 
Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty
 
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
·         informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
·         przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
·         arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
·         arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
·         osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
·         filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 
 
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego