Nauczanie zdalne w SP Gromadka - Kopia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nauczanie zdalne w SP Gromadka - Kopia

Archiwum 2019/2020
NAUCZANIE  NA  ODLEGŁOŚĆ
SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE
 
1.       Nauczanie zdalne, prowadzone przez Szkołę Podstawową w Gromadce ma za zadanie umożliwić uczniom szkoły przyswojenie wiedzy i umiejętności, zgodnie z podstawą programową.
2.       Zastosowane metody i techniki są wprowadzane w bardzo szybkim tempie z powodu nagłego stanu, jakim jest wystąpienie pandemii COVID-19. Ma to wpływ na jakość prowadzonych zajęć 
          i komunikację z uczniami.
3.       Dyrekcja szkoły i nauczyciele czynią wszelkie starania, aby umożliwić uczniom naszej szkoły jak najlepszą edukację.  Zdajemy  sobie jednak sprawę, że nauczanie zdalne odbiega od
          dotychczasowych metod pracy.
4.       Organ prowadzący szkołę, dyrekcja szkoły i nauczyciele rozumieją problemy z jakimi obecnie borykają się rodziny.  Będą z wyrozumiałością  obserwować procesy edukacyjne naszych
          uczniów.
5.       W obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.
 
 
SPOSOBY  REALIZACJI NAUCZANIA  ZDALNEGO MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W NASZEJ SZKOLE
 
Nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej, jednak powinni dostosować nauczane treści do możliwości ich realizacji metodą zdalną. Powinni także brać pod uwagę możliwości uczniów oraz dostępność  sprzętu  komputerowego i  dostęp do sieci naszych wychowanków.  Każdy nauczyciel, który nie dysponuje w miarę nowoczesnym sprzętem może wypożyczyć  go ze szkoły. Mamy także nadzieję, że rodzice wyposażą dzieci w niezbędny sprzęt, wykorzystując środki przyznawane na pomoc  dla dzieci, w ramach rządowego programu  500+. Rodzice mogą zminimalizować koszt nabywając  sprzęt używany. W szczególnych sytuacjach, szkoła może udostępnić sprzęt z własnych zasobów. Po stronie obowiązków rodzica jest także podłączenie komputera do sieci oraz pomoc w instalacji oprogramowania, które jest dostępne bezpłatnie. Nauczyciele wskazują linki do tego oprogramowania.
Każdy wychowawca  został zobowiązany do skontaktowania się ze swoimi wychowankami  i  zebrania informacji o dostępności sprzętu w domu ucznia oraz  o podłączeniu komputera do sieci.

Szkoła w pierwszej chwili ogłoszenia obowiązku nauki zdalnej chciała włączyć się w realizację nauczania poprzez usługę Google -  Classroom. Wstrzymaliśmy jednak przygotowania, ponieważ firma Vulcan, obsługująca nasz e-dziennik, przygotowała wraz Microsoftem podobną usługę. Przyjęliśmy to rozwiązanie, ponieważ ma być skorelowane z istniejącą już bazą danych.
25 marca pokazał jednak, że wiele jeszcze należy dopracować. W całej Polsce były problemy z logowaniem się i pracą z e-dziennikami.  Łącza były tak przeciążone, że nie można było prowadzić, nie tylko żadnej videolekcji , ale nawet poczta w dzienniku odmówiła posłuszeństwa. Sytuacja ta skłoniła nas do wyboru innego rozwiązania.

Główne zasady pracy zdalnej:

-   nauka w klasach 4-8 powinna opierać się na współpracy nauczyciel-uczeń, a rodzic może wspomagać ucznia oraz pomagać w kwestiach technicznych, zwłaszcza klasach 4-5,
-   nauczyciele powinni z umiarem wprowadzać nowe treści, aby nie przeciążać uczniów pracą,
-   prace kontrolne , które będą oceniane  powinny być wykonywane samodzielnie,
-   jeżeli  uczniowie korzystali z pomocy innych, przy odrabianiu prac kontrolnych,  powinni poinformować o tym nauczyciela – nie powinno wpływać to znacząco na ocenę,
-   praca opiera się na komunikacji  poprzez e-dziennik firmy Vulcan,
-   polecenia, zadania, pliki, linki itp. są przesyłane przez nauczyciela  pocztą zawartą w e-dzienniku,
-   nauczyciele i dzieci pracują w  trybie tygodniowym,
-   uczeń przyswaja nowe wiadomości, powtarza je oraz wykonuje prace do wysłania dla nauczyciela w dogodnym dla siebie czasie, ale powinien zmieścić się w danym tygodniu  lub w czasie
    dłuższym - uzgodnionym z nauczycielem,
-   praca zwrotne przesyłane są na podany przez nauczyciela adres jako załącznik do poczty,
-   pliki do nauki będą mogły być przesyłane poprzez usługę OneDrive, która jest obecnie wprowadzana w  e-dzienniku,
-   od 25.03.2020 nauczyciele mogą oceniać uczniów i wpisywać oceny do e-dziennika,
-   tematy zrealizowane w okresie od 16-24.03.2020 powinny zostać uzupełnione, (jeżeli były zrealizowane)
-   w klasach 1-3 nauczyciel wszelkie zadania, pliki, polecenia wysyła na konto rodzica w e-dzienniku oraz dziecka, które powinno wdrażać się, z pomocą rodzica, do obsługi e-dziennika - pozostałe
    zasady są podobne do pracy w klasach 4-8 z uwzględnieniem wieku i możliwości dziecka,
-   wszystkie pliki oraz korespondencję przechowujemy na swojej poczcie lub dysku zewnętrznym,
-   każdy nauczyciel jest zobowiązany wysłać tygodniowe sprawozdanie z wykonanej pracy z uczniami do dyrektora szkoły,
-   wszelkie pytania kierujemy najpierw do wychowawcy, a w sytuacji braku możliwości załatwienia jej przez wychowawcę, do wicedyrektora lub dyrektora szkoły,
-   raz w tygodniu będzie prowadzona kontrola pracy nauczyciela.

Z własnej inicjatywy nauczyciel może wprowadzić inne metody pracy zdalnej. Wymaga to jednak zgody dyrektora szkoły oraz pozytywnej opinii rodziców danej klasy.
 
Wiem, że specyfika oraz tryb wprowadzania nauczania zdalnego nie jest sytuacją komfortową dla ucznia i nauczyciela, niejednokrotnie wymuszającą więcej pracy niż podczas lekcji odbywających się w szkole. Mam nadzieję, że sytuacja ta nie będzie się wydłużała, ale biorąc dane z innych krajów możemy uczyć  się  i nauczać  zdalnie jeszcze kilka miesięcy.

W tym trudnym czasie, życzę Wam oraz Waszym rodzinom zdrowia.
Robert Furman
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego