List DKO do dyrektorów i nauczycieli 30.03.2020 - Kopia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

List DKO do dyrektorów i nauczycieli 30.03.2020 - Kopia

Archiwum 2019/2020
Wrocław 2020-03-30
 
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!
 
Z powodu epidemii koronawirusa do Świąt Wielkanocnych zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, przedszkolach 
i placówkach. Najtęższe głowy, epidemiolodzy i wirusolodzy, nie są w stanie  przewidzieć rozwoju wypadków. Nie sposób wykluczyć, że zawieszenie zajęć zostanie przedłużone.
          W tym stanie rzeczy serdecznie dziękując za dotychczasowe działania proszę o:
·        Przebywanie w domu, gdyż tylko tak możemy ograniczyć i zwalczyć epidemię koronawirusa.
·        Gorliwą pracę z wykorzystaniem wszystkich dostępnych sposobów i technik komunikowania się. Chodzi o to, aby uczniowie możliwie dużo się nauczyli, żeby pożytecznie spędzili     
            czas w domowej izolacji podczas narodowej kwarantanny.
·        Stały kontakt z uczniami. Zgłaszanie braku kontaktu wychowawcy, pedagogowi i dyrektorowi.
·        Osobiste rozmowy. Gorąco proszę wychowawców o cykliczne rozmowy (telefoniczne, przez komunikatory) z podopiecznymi i ich rodzicami. Pełna empatii, troski i zainteresowania 
           rozmowa wesprze ich, doda otuchy i energii.  Pozwoli uzyskać informacje co się sprawdza w zdalnym nauczaniu, a co szwankuje. Da odpowiedź na pytanie, w czym pomóc.
·        Odpowiadanie na każdy sygnał ze strony uczniów i rodziców, wyciąganie wniosków z ich uwag, próśb i postulatów.
·        Wypożyczanie szkolnych laptopów i tabletów uczniom i nauczycielom (o ile szkoła taki sprzęt posiada).
·        Dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów, nieobciążanie ich zbyt dużą liczbą prac i zadań (dodatkowe, o zwiększonym stopniu trudności i na wyższą ocenę, można 
          proponować chętnym).
·      Ordynowanie również takich zadań, które nie wymagają  (lub wymagają jedynie częściowo) korzystania z zasobów internetu. Chodzi o to, żeby uczeń nie musiał wiele godzin spędzać 
         przy komputerze w poszukiwaniu informacji.
·       Ograniczenie poleceń zobowiązujących uczniów do jednoczesnego zasiadania przy komputerach. W zdalnym nauczaniu większość poleceń (prac, zadań)  uczestnicy wykonują w   
         dogodnym dla siebie momencie, ustala się im jedynie końcowy termin wykonania polecenia.
·       Częste korzystanie z podręczników jako podstawowego źródła wiedzy dla uczniów. Z dostępem do internetu różnie bywa, za to każdy uczeń posiada papierowy podręcznik 
         zawierający treści realizujące podstawę programową z danego przedmiotu.
·       Systematyczne ocenianie.
·       Spokój, wytrwałość i cierpliwość. Warto, byśmy jako nauczyciele i kadra kierownicza oświaty w tym niepewnym czasie dawali przykład opanowania i rozwagi.
·        Wzajemne wsparcie, dzielenie się dobrymi praktykami z innymi nauczycielami.
·        Ograniczenie biurokracji (sprawozdań, zestawień, tabel itp.) do najniezbędniejszego minimum. Bardzo proszę o to dyrektorów, którzy odpowiadają za organizację zdalnego nauczania. Pragnę podkreślić, że to dyrektor ustala sposób dokumentowania przeprowadzenia zajęć (w tym godzin ponadwymiarowych, za które - jeśli zostały przeprowadzone - należy się zapłata).  Ważniejsze jest nauczanie niż szczegółowe dokumentowanie nauczania.
Informuję, że okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się formuła nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty. Nie będzie planowych ewaluacji, kontroli i monitorowania. Doraźne kontrole będą miały miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów. Monitorowaniu podlegać będzie kształcenie na odległość, ale  Kuratorium Oświaty nie będzie pozyskiwać 
od dyrektorów danych innych niż zbierane przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stoimy na stanowisku, że cała energia nauczycieli i dyrektorów musi zostać skierowana na pracę z uczniami i komunikację z rodzicami.
 
Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Zdalne nauczanie to nie nauczanie w szkole. Nie jest łatwo. Nie każdy uczeń ma własny komputer, brak odpowiedniej liczby komputerów to problem szczególnie w rodzinach wielodzietnych. Część nauczycieli dzieli swój komputer ze swoimi dziećmi uczącymi się w domu. Sieć jest przeciążona, okresowo zawodzą dzienniki elektroniczne. Mało który nauczyciel przed epidemią praktykował e-learning, nie wszyscy są informatycznie zaawansowani. Wszyscy się uczymy. Tak jak inni martwimy się o swoje rodziny i z troską myślimy co będzie dalej. Ale los nałożył na nas wyjątkowo ważne zadanie - kształcenie i wychowywanie młodych Polaków
w czasach zarazy. Spieszenie im i ich rodzicom z pomocą i wsparciem.
Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina zdamy egzamin z odpowiedzialności i solidarności. Tylko działając zgodnie i pracując ofiarnie możemy wygrać walkę o przyszłość młodego pokolenia i umocnić naszą wspólnotę. W tych trudnych chwilach bądźmy razem!
 
 
                                                     Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku
                                                                          Roman Kowalczyk
                                                                       Dolnośląski Kurator Oświaty  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego