Każdy ma jakiś talent - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Każdy ma jakiś talent

Rywalizacja uczniów > INFORMACJE
Każdy ma jakiś talent!
Trzeba go tylko w sobie odkryć!

Na radzie pedagogicznej, w dniu 29.09.2016, dyrektor szkoły przedstawił propozycję wspierania uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Gromadce. Propozycja otrzymała aprobatę grona pedagogicznego i została zatwierdzona do realizacji. W roku szkolnym 2017/18 postanowiliśmy kontynuować nasze działania.

Cele

Wszechstronny rozwój ucznia.
Odkrywanie i wzmacnianie u uczniów szerokiego wachlarza talentów.
Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia.
Pomaganie uczniowi w jego własnym rozwoju.
Usprawnienie procesu rozwoju uzdolnień poprzez ścisłą współpracę ucznia, nauczyciela i rodzica.
Promowanie osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym.
Doskonalenie pracy w grupie.
Wyrabianie poczucia przynależności i odpowiedzialności za grupę rówieśniczą jaka jest własna klasa.
Wychowanie w duchu fair play.
Dbałość o równomierny i wszechstronny rozwój ucznia zdolnego.
Stworzenie dla wszystkich uczniów możliwości udziału w konkursach edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

Dyrektor i nauczyciele zespołu szkół.

Wszyscy nauczyciele organizują przynajmniej jedną formę rywalizacji – konkurs, zawody sportowe, konkurs artystyczny. Prowadzą dokumentację fotograficzną oraz opisową z przebiegu imprezy. Ustalają punktację indywidualna i zespołową i w formie sprawozdania przekazują dla wyznaczonego przez dyrektora szkoły koordynatora. Koordynator nanosi punktację na zbiorczy arkusz, który jest przypisany do danego etapu edukacyjnego i przesyła informację do administratora strony internetowej szkoły. (dokumenty wraz z fotografiami).

Uczeń

Bierze udział w różnych konkursach i kołach zainteresowań oraz osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.
Podejmuje wysiłek poznania czegoś nowego.
Potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
Umiejętnie korzysta z różnych źródeł  informacji.
Skutecznie komunikuje się w różnych sytuacjach i wspiera innych w twórczych działaniach.
Potrafi pogodzić się z ewentualnym nieosiągnięciem zamierzonych sukcesów.

Promocja osiągnięć:

Organizowanie szkolnych konkursów oraz zawodów sportowych.
Przyznawanie dyplomów i statuetek za osiągnięcia indywidualne.
Dla najlepszych klas, z podsumowania końcowego, ufundowanie wycieczki
Promowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły – gazetka szkolna, strona szkoły informacja z gratulacjami dla rodziców, wyróżnienie na forum szkoły.

Zasady punktacji.

Punktacja indywidualna, przyznawana dla ucznia:
Miejsce 1 – 10 pkt
Miejsce 2 – 8 pkt
Miejsce 3 – 6 pkt
Miejsce 4 do 10 – 4 pkt
Miejsce 11 do 50 (za udział) – 1pkt
Punkty zdobyte w zawodach i konkursach indywidualnych są dopisywane do punktacji łącznej klas.
Punktacja zespołowa:
Miejsce 1 – 30 pkt
Miejsce 2 – 20 pkt
Miejsce 3 – 10 pkt

Punkty zdobyte w zawodach i konkursach zespołowych są dopisywane do punktacji klas.

Rywalizacja toczy się dwuczłonowo:
Rywalizacja o miano np. „super-ucznia”, itp. oraz o miano najlepszej klasy np. „Super-klasy”.
Do punktacji indywidualnej dopisywane są punkty wyłącznie z zawodów i konkursów indywidualnych a do punktacji klas sumowane są punkty z indywidualnych osiągnięć poszczególnych uczniów w danej klasie oraz zdobyte punkty przez klasę w rywalizacji zespołowej.

Wytyczne do organizacji konkursów.

Wszystkie konkursy powinny składać się z minimum 2 etapów. Etap pierwszy powinien być ogólnodostępny - dla wszystkich uczniów z danego etapu edukacyjnego i mieć charakter przesiewowy. Etap ten będzie organizowany w poszczególnych klasach z materiału dostosowanego dla poziomu nauczania. Do etapu drugiego powinni być zakwalifikowani uczniowie z największą punktacją (np. 3-5 uczniów z klasy). Etap drugi powinien wyłonić dziesiątkę finalistów, którzy będą walczyć o pierwsze trzy miejsca. Przy układaniu pytań/zadań nauczyciel powinien starać się aby szanse na sukces mieli wszyscy uczniowie. Można dobierać tak treści zadań, aby uczeń z młodszej klasy, który interesuje się przedmiotem, mógł zająć punktowane najwyżej miejsca.
Kończąc konkurs należy pamiętać o przyznaniu punktów według jednolitego dla całej szkoły wzorca i sporządzeniu sprawozdania, które następnie przekazujemy do dyrektora szkoły i do Pana Ryszarda Kawki. (w wersji elektronicznej)
Termin podsumowania rywalizacji szkolnej – 08 czerwca 2017. (wszystkie turnieje powinny być zakończone do tej daty)
Organizacja turniejów zawodów zespołowych, oraz punktacja drużyn jest prostsza, ponieważ drużyna zdobywa punkty dla klasy a nie prowadzi się punktacji indywidualnej.

Nagrody

Najlepsza klasa z poszczególnego etapu edukacyjnego sfinansowanie (lub dofinansowanie) do wycieczki szkolnej a najlepsi w rywalizacji indywidualnej otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego