WSO w SP - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

WSO w SP

Dokumenty szkolne
Wewnątrzszkolny system oceniania jest integralną częścią Statutu szkoły.

Regulacje prawne dotyczące oceniania zawarte są w rozdziale IX Statutu Zespołu Szkół w Gromadce
Każdy zespół nauczycieli uczących tego samego przedmiotu opracowuje przedmiotowy system oceniania (PSO) dla danego przedmiotu, zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Przedmiotowy system oceniania obejmuje: · wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, · zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania), · wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć dydaktycznych. W Przedmiotowych systemach oceniania zawarte są wszystkie inne nie ujęte w niniejszym dokumencie zasady oceniania. Przedmiotowe systemy oceniania stanowią załącznik do WSO.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego