Równe szanse w edukacji uczniów SP w Gromadce - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Równe szanse w edukacji uczniów SP w Gromadce

Rywalizacja uczniów > Projekty i programy

Szkoła Podstawowa w Gromadce jest beneficjentem programu „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej w Gromadce”
W ramach tego programu wszyscy nasi uczniowie otrzymają wsparcie:

-  w podniesieniu kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
- w kształtowaniu i rozwijaniu kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród
    uczniów szkoły objętej projektem,
- w podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów:
·         język angielski,
·         język niemiecki,
·         matematyka,
·         fizyka,
·         biologia,
·         informatyka,
·         chemia,
·         geografia,
·         przyroda,
·         koło edukacyjnych gier planszowych i komputerowych.
 
Bezpośrednie wsparcie uczniów/uczennic, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Rozwijanie kompetencji i umiejętności uczniów/uczennic, potrzebnych na rynku pracy poprzez realizowanie zajęć z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego
Stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie placówki oświatowej objętej projektem w nowoczesny sprzęt  i pomoce dydaktyczne.

Pozostałe zajęcia

Zajęcia Akademia kreatywnego myślenia
Zajęcia z przedsiębiorczości
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia terapia pedagogiczna

Dodatkową forma wspierania uzdolnień jest:

- przyznanie nagród finansowych dla uczniów najzdolniejszych,
- finansowanie dojazdów dla dzieci na zawody i konkursy,
- umieszczanie osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły,
- podkreślanie osiągnięć na apelach szkolnych,
- uczestnictwo w projektach i programach edukacyjnych organizowanych przez podmioty pozaszkolne.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego