Regulamin SU - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin SU

Informacje o szkole > Samorząd uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej w Gromadce§1.

Podstawa prawna

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Gromadce działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty,

b) Statutu Szkoły Podstawowej w Gromadce§2.

Zakres działania

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Terenem działania Samorządu Uczniowskiego jest Szkoła

Podstawowa w Gromadce.

3. Samorząd Uczniowski jest samorządnym przedstawicielem uczniów

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gromadce.

4. Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną,

Radą Rodziców oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły.

5. Jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej w sprawach

związanych z działalnością szkoły.

6. Współdziała w zakresie pogłębiania zasad wychowania, tolerancji

poszanowania wolności i godności człowieka.

7. Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z

postanowieniami Rady Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie

obowiązującymi zasadami i prawami.§3.

Cele działania

1. Uczenie się demokratycznych form współżycia.

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej,tolerancji.§4.

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski ma prawo :

a) przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz

Dyrekcji szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich;

b) określić wspólnie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia;

c) reprezentować uczniów szkoły we wszystkich sprawach uczniowskich

wobec organów szkoły;

d) podejmować zadania mające na celu oddziaływania w stosunku do

uczniów sprawiających trudności wychowawcze i łamiących obowiązujące

normy;

e) organizować życie szkolne, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych

zainteresowań;

f) redagować i wydawać gazetę szkolną;

g) wybierać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego ;

h) wyznaczać uczniów pełniących dyżury na terenie szkoły.

2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek :

a) kontrolować przestrzeganie obowiązujących praw i norm w szkole;

b) występować w sprawach ucznia, związanych z działalnością szkoły;

z prośbą 2/3 społeczności w sprawach, dotyczących życia szkoły ;

c) zapewnić pomoc uczniom mającym problemy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

d) przedstawić sprawozdanie społeczności uczniowskiej ze swojej działalności.§5.

Organy Samorządu Uczniowskiego

1. SAMORZĄD KLASOWY

1. Samorząd Klasowy jest podstawowym organem Samorządu Uczniowskiego

2. Samorząd Klasowy składa się z:

a) przewodniczącego,

b) zastępcy przewodniczącego,

c) skarbnika,

3. Sposób wyboru Samorządu Klasowego określają uczniowie

poszczególnych klas. Wyboru dokonują w każdym roku szkolnym, nie

później niż do 15 września, w demokratycznych wyborach.

4. Do głównych zadań samorządu klasowego należy:

a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;

b) reprezentowanie interesów klasy wobec innych organów szkoły;

c) czynny udział w organizowaniu imprez klasowych;

d) występowanie z inicjatywą organizowania życia społeczności szkolnej;

e) udział w pracach organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego;

f) informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady.

2. RADA UCZNIÓW (zwana dalej Radą).

1.W skład Rady Uczniów wchodzą:

a) Rada Samorządu Uczniowskiego;

b) Przewodniczący i wiceprzewodniczący poszczególnych sekcji SU;

c) Samorządy klasowe klas III-VI.

2.Do kompetencji Rady należy :

a) uchwalanie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz

dokonywanie zmian i poprawek;

b) przyjmowanie półrocznych sprawozdań Rady SU;

c) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu

d) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły.

e) w czerwcu danego roku szkolnego powoływanie komisji wyborczej, która

przeprowadza wybory do Rady SU w przyszłym roku szkolnym;

3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż

do końca września Rada ustala plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

4. W zebraniach Rady ma prawo uczestniczyć opiekun Samorządu.

5. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące i według potrzeb.

3. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Rada SU składa się z uczniów :

a) przewodniczącego

b) wiceprzewodniczącego

c) sekretarza

d) skarbnika

2. Powołanie Rady SU odbywa się na drodze wyborów tajnych, w których

uczestniczą wszyscy uczniowie klas III-VI.

3. Do zadań Rady SU należy :

a) kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego;

b) reprezentowanie Samorządu;

c) przedstawianie Radzie Uczniów półrocznych sprawozdań z pracy Rady SU;

d) powoływanie sekcji ;

4. W czasie trwania roku szkolnego zebrania Rady SU odbywają się nie rzadziej niż

raz w miesiącu. Zebrania zwołuje przewodniczący Rady SU lub opiekun SU,

prowadzi przewodniczący Rady SU .

5. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach

Samorządu.§6.

Kadencja władz, wybory.

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok.

2. Członkiem Samorządu Klasowego może zostać każdy uczeń danej klasy. W

chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły itp.)

automatycznie przestaje być on członkiem Samorządu i na jego miejsce

zostaje wybrany inny.

3. Prawo udziału w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego mają wszyscy

uczniowie klas III-VI.

4. Wybranym do Rady SU może być każdy uczeń kl. IV – VI.5. Wybory do Rady SU oraz wybory opiekuna SU odbywają się tajnie.

6. Aby wybory były ważne musi w nich uczestniczyć ponad 2 / 3 uczniów

mających prawo wyboru.

7. Wybory do Rady SU odbywają się nie później niż do 20 września.

8. Szczegóły wyborów do Rady SU określa Regulamin Wyborów Rady

Samorządu Uczniowskiego.& 8.

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.

2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich na różnych

płaszczyznach.& 9.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w

Gromadce

2. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu mogą być zgłaszane przez

członków Rady Uczniów, głosowane na jej zebraniu, uchwalane większością

2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady Uczniów.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego