Próbny egzamin ósmoklasisty - Kopia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Próbny egzamin ósmoklasisty - Kopia

Archiwum 2019/2020
Na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 Planuje się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni szkołom materiały do
przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowy harmonogram i
sposób przeprowadzenia egzaminu próbnego zostaną ogłoszone na stronach
internetowych CKE i MEN. Arkusze zostaną zamieszczone na stronach
internetowych CKE, OKE i MEN do pobrania przez uczniów. Uczniowie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni korzystają z
arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do ich potrzeb. Uczniowie będą mogli:
a. przesłać rozwiązania zadań otwartych do nauczyciela, który uczy ich danego
przedmiotu; w przypadku przedmiotów przyrodniczych, w których problemem
może być zapisywanie skomplikowanych wzorów i formuł, uczniowie mogą zrobić
zdjęcie rozwiązania zapisanego odręcznie i przesłać taką fotografię do
sprawdzenia;
b. sprawdzić poprawność odpowiedzi i spróbować ocenić swoją pracę samodzielnie,
korzystając ze szczegółowych zasad oceniania, które zostaną opublikowane w
terminie wskazanym w komunikacie dyrektora CKE.
Niezależnie od tego, które z rozwiązań zostanie wybrane, warto omówić z uczniami
albo same zadania i przykładowe rozwiązania, albo rozwiązania uczniowskie. Można
to zrobić, wykorzystując narzędzia internetowe, np.:
1. organizując spotkanie on-line z wykorzystaniem wybranego narzędzia
telekonferencyjnego,
2. zakładając grupę na platformie edukacyjnej,
3. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na
jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę.
Korzystając z tych form i narzędzi pracy trzeba pamiętać o bezpieczeństwie w sieci

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego