Podsumowanie projektu - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podsumowanie projektu

Rywalizacja uczniów > Projekty i programy

Podsumowując projekt „RÓWNE SZANSE W EDUKACJI UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GROMADCE” należy podkreślić, że zakres oraz wielkość działań postawiła przed szkołą ogromne zadanie, z którego dobrze się wywiązaliśmy. Szkoła otrzymała sprzęt TIK oraz doposażenie pracowni, a młodzież mogła uczestniczyć w szerokiej gamie zajęć edukacyjnych, które odbywały się po lekcjach oraz w soboty. Dużym utrudnieniem była organizacja dojazdów na zajęcia, ponieważ połowa uczniów w projekcie to osoby dojeżdżające z okolicznych miejscowości. Podczas realizacji projektu odbyło się kilkanaście tematycznych wycieczek do centrów nauki, muzeów, zakładów pracy itp. Szeroki wachlarz tematyki zajęć pozwolił uczniom na wybór zajęć zgodnych z ich potrzebami i zainteresowaniami. Dużym powodzeniem u dzieci cieszyły się zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, które częściowo odbywały się podczas wyjazdów oraz w soboty, w formie bloków tematycznych. Podstawową formą pracy na zajęciach z przyrody, geografii, fizyki i chemii były warsztaty, które pozwoliły uczniom samodzielnie wykonywać różnorodne doświadczenia.
Zajęcia rozwijające z chemii pozwoliły poszerzyć horyzonty wiedzy poprzez zainteresowanie uczniów tematyką z różnych dziedzin tego przedmiotu. Umożliwiły one przygotowanie i przeprowadzenie wielu ciekawych prezentacji, eksperymentów oraz dyskusji. Całość uwieńczona szkolnym Questem z przedmiotów przyrodniczych i matematyki ,a także degustacją potraw przygotowanych własnoręcznie przez uczniów. Przydatne - z punktu widzenia potrzeb szkoły - były przedmiotowe zajęcia rozwijające i wyrównujące. Rekompensowały one brak tego typu zajęć w ofercie pozalekcyjnych zajęć szkolnych. Zajęcia utrwalały i poszerzały wiedzę i umiejętności uczniów, zapewne także wpływały na rozwój zainteresowań. Dla wielu uczniów były pomocą w przezwyciężaniu trudności szkolnych.
Zajęcia z języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Równe szanse w edukacji dla uczniów Zespołu Szkół w Gromadce” przeprowadzone zostały w dwóch grupach, 60 oraz 120 godzin lekcyjnych. Uczniowie biorący udział w zajęciach mieli możliwość poznania nowych zagadnień z języka angielskiego, przypomnienia sobie oraz utrwalenia wiedzy już zdobytej podczas regularnych lekcji w szkole. Dodatkowe godziny pozwoliły na lepsze przygotowanie się do nadchodzących egzaminów. Projekt pozwolił na pełne zrealizowanie zagadnień gramatycznych i słownictwa oraz dał możliwość przećwiczenia sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem wymaganych podczas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty.
Projekt wpłynął pozytywnie na środowisko szkolne. Dał nauczycielom możliwość pełnego zrealizowania zakładanych celów edukacyjnych oraz lepszego przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. Uczniowie natomiast zyskali większą pewność siebie, ponieważ czas i wysiłek poświęcony na uczęszczanie na zajęcia i naukę zaprocentują podczas egzaminów oraz pozwolą im na łatwiejsze oraz dokładniejsze zrozumienie języka angielskiego.
Zajęcia „Akademia kreatywnego myślenia” stworzyły uczniom warunki do stymulowania i rozwoju zdolności twórczych. Nauczyciele prowadzący pozwalali uczniom na oryginalność, wyobraźnię, będąc współuczestnikiem ich działań, dzięki czemu projekt wpłynął na rozwój osobowości oraz dodatnią samoocenę ucznia. Uczniowie mieli okazję wykazać się inicjatywą i pomysłowością, bycie kreatywnymi i zauważalnymi na szerszym forum.
Zajęcia rozwijające i wyrównujące z matematyki były bardzo przydatne, zarówno dla dzieci, które mają problemy w zdobywaniu umiejętności i wiadomości matematycznych, jak i dla tych , którzy matematyką choć trochę się interesują.
Korzyści jakie przyniosła uczniom praca w projekcie to:
- wpływ na rozwój ucznia na górnej granicy jego możliwości;
- wyrównywanie braków edukacyjnych;
- wdrażanie do samodzielnej pracy;
- podnoszenie samooceny ucznia;
- przełamanie antypatię do matematyki;
- kształcenie umiejętność logicznego myślenia;
- kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy przy rozwiązywaniu typowych
problemów matematycznych;
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
- ukazanie ciekawych i praktycznych strony przedmiotu;
- rozwijanie umiejętność zapamiętywania;
- współpraca z uczniami z dysfunkcjami.
Na przeprowadzonych zajęciach specjalistycznych: terapii pedagogicznej i rewalidacji, usprawniano technikę czytania, pisania, rozumowania tekstów oraz liczenia i rozumowania matematycznego. Szczególny nacisk położono na wykonywanie ćwiczeń ortograficznych i matematycznych. Dzieci usprawniały sprawność manualną, grafomotoryczną, analizę wzrokowo-słuchową, doskonaliły umiejętność liczenia oraz uczestniczyły w wielu grach i zabawach dydaktycznych mających na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Wykorzystywane metody, formy oraz środki dydaktyczne były dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Rozwijano najbardziej opóźnione funkcje psychomotoryczne, usprawniano funkcje zaburzone. Podczas pracy terapeutycznej stymulowano ogólną sprawność intelektualną, pobudzano do aktywnego myślenia. Zajęcia wzmocniły i wydłużyły koncentrację uwagi oraz wpłynęły na wzrost wiary w siebie. Praca na zajęciach pomogła w uzyskiwaniu drobnych sukcesów, a co za tym idzie zwiększyła motywację do pracy.
Projekt wykazał potrzebę wprowadzenia, od przyszłego roku szkolnego, zajęć dodatkowych dla uczniów naszej szkoły. Działania takie pozwolą zwiększyć zainteresowania dzieci nauką, niejednokrotnie poprzez zabawę, oraz zniwelować braki i zmienić stosunek niektórych uczniów do szkoły i nauki. Pozwolą lepiej wykorzystać potencjał drzemiący w naszej młodzieży. Obecnie szkoła nie ma przyznanych godzin na zajęcia dodatkowe.

W pracowaniu podsumowania wykorzystano wypowiedzi nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie oraz spostrzeżenia własne.
                                                                                                                                                                     Furman Robert

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego