OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: KUCHARZ - SPGromadka

Przejdź do treści
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: KUCHARZ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROMADCE

1. Nazwa i adres miejsca pracy:
Szkoła Podstawowa w Gromadce, ul. Gen Wł. Sikorskiego 19, 59-706 Gromadka

2. Określenie stanowiska: Kucharz
w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku, I zmiana, planowane zatrudnienie: sierpień 2024 r.

3. Osoba kandydująca musi spełnić następujące warunki:
- niekaralność za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej zawodowe gastronomiczne, kwalifikacje kucharza,
- wymagana ważna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
- doświadczenie zawodowe w żywieniu zbiorowym,
- umiejętności dobrej organizacji pracy,
- umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD,
- odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
- przygotowywanie posiłków pod względem smakowym i estetycznym przy najwyższej dbałości o względy bezpieczeństwa;
- tworzenie menu kuchni szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Oświaty;
- wydawanie posiłków według harmonogramu i zgodnie z obowiązującym jadłospisem;
- właściwe przechowywanie artykułów żywnościowych;
- znajomość i przestrzeganie przepisów HACCP, GMP, GHP;
- utrzymanie na wysokim poziomie sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń kuchennych oraz pomieszczeń przynależnych do kuchni i ciągów technologii żywienia;
- dbanie o racjonalne zużycie produktów spożywczych;
- realizowanie budżetu przeznaczonego na wyżywienie w szkole;
- wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora szkoły wynikających z organizacji pracy placówki.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy i inne).
4) oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
7) kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

6. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej w Gromadce , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19 ; 59-706 Gromadka, w sekretariacie lub mailowo: zsgromadka@gmail.com
Termin składania ofert do dnia 10 lipca 2024 r.


Szkoła Podstawowa
ul. Sikorskiego 19
59-706 Gromadka
telefon +48 757382439

zsgromadka@gmail.com
Robert Furman
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści