Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskiej edukacji - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskiej edukacji

Projekty i programy zrealizowane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
tel. 071 338 66 33, biuro912@dodn.wroclaw.pl

INFORMACJE O PROJEKCIE
Wyniki diagnoz edukacyjnych wskazują na braki w wykorzystywaniu przez polskich uczniów
wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych. Istnieje
konieczność kształtowania kompetencji kluczowych,w tym samodzielnego myślenia i rozumowania
matematycznego, stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z ICT.
Strategia Rozwoju Woj. Dolnośląskiego do 2020 r., a także krajowe strategie sektorowe zakładają
zwiększenie liczby osób studiujących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
Poprawę niekorzystnych w tym względzie wskaźników można osiągnąć w szczególności poprzez
zwiększenie odsetka dziewcząt podejmujących studia z zakresu science. Wg danych OECD na 100
000 pracujących w Polsce 2 200 osób stanowią absolwenci (mężczyźni) tych kierunków, a zaledwie
1780 osób to absolwentki (kobiety). Źródło tych nierówności ma swój początek już na
najwcześniejszych etapach kształcenia, gdzie większość szkół nie potrafi rozbudzić u uczniów, a
zwłaszcza uczennic zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz rozwijać
kompetencje kluczowe w rozumieniu Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
Z publikowanych corocznie raportów ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych wynika,
iż dziewczęta uzyskują z części humanistycznej znacznie lepsze wyniki niż chłopcy, a z części
matematyczno-przyrodniczej, zwłaszcza z najtrudniejszego obszaru wymagań, nieco lepsi są
chłopcy. Generalnie gorsze wyniki w nauce uzyskiwane przez chłopców wynikają w dużej mierze
z dotykających ich częściej problemów wychowawczych, w tym absencji, które skutkują
zdecydowanie większą drugorocznością chłopców niż dziewcząt. Z raportów Instytutu Spraw
Publicznych monitorujących wdrażanie reformy strukturalno-programowej wynika, iż wśród
repetentów gimnazjów, aż 82% stanowią chłopcy. Do poprawy jakości kształcenia i wychowania
w opisanym wyżej zakresie szkołom potrzebne są odpowiednie zasoby edukacyjne, przygotowana
kadra i wsparcie przy opracowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych. Odpowiedzią na te
potrzeby są opracowane na Dolnym Śląsku komplementarne projekty tworzące rozwiązanie
Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
tel. 071 338 66 33, biuro912@dodn.wroclaw.pl
systemowe zamykające się w triadzie: zasoby, kadra, program. Szkoły pozyskają zasoby w ramach
RPO poprzez dwa komplementarne projekty: „Dolnośląska e-Szkoła” - wyposażenie w najnowsze
rozwiązania techniczne, co da możliwość kształtowania u uczniów umiejętności posługiwania się
ICT w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i „Pracownia przyrodnicza
w każdej gminie” - nowoczesne wyposażenie umożliwiające uczniom prowadzenie i obserwację
eksperymentów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Istotna dla szkół będzie
możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania –
uczenia się, pracy własnej i zespołowej, tworzenia i wykorzystania materiałów
edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia. Wzmocnieniem zasobów i możliwości
realizacji zajęć metodami aktywizującymi i interaktywnymi będzie Multicentrum zakupione
i uruchomione w ramach tego projektu. W związku z założoną komplementarnością działań
w ramach działania 9.4 POKL powstał projekt zapewniający szkolenia dla nauczycieli odpowiednie
do pozyskanych przez szkoły nowych technologii. Głównym elementem scalającym
komplementarne ze sobą projekty jest tworzenie programów wykorzystujących zasoby i nabyte
umiejętności nauczycieli nakierowanych na wspieranie uczniów w ich rozwoju. Praktyka wskazuje,
że szkoła powinna wdrożyć program rozwojowy oparty na zdefiniowanych potrzebach uczniów,
który w efekcie przyniesie ich rozwój i zwiększy poziom kompetencji kluczowych. Pozwoli to na
pełne zrealizowanie założonych celów i upowszechnienie najlepszych rozwiązań przyjętych
w szkołach. Taką możliwość stwarza niniejszy projekt. Jego istotą będą wdrożone programy
rozwojowe szkół obejmujące: wykorzystanie zasobów platformy edukacyjnej do tworzenia zajęć i
uzyskania dostępu do ogólnoświatowego kontentu edukacyjnego; stworzenie szkolnych mini
portali edukacyjnych; pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia rozwojowe, w tym wspomagane przez
ekspertów-realizowane w formie wycieczek dydaktycznych, np. do Multicentrum, parków
krajobrazowych, placówek naukowych; wykorzystanie metod samooceny (portfolio, e–portfolio);
tutoring opierający się na spotkaniach tutora z uczniem, stwarzający możliwość jego integralnego
rozwoju.
Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
tel. 071 338 66 33, biuro912@dodn.wroclaw.pl
Programy rozwojowe szkół staną się impulsem do przekształceń w dolnośląskiej edukacji.
W rezultacie wzrośnie efektywność kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych.
Upowszechnione doświadczenia szkół stworzą bazę najlepszych praktyk.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym
dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych-podnoszenie jakości
procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze
szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów
rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań
do praktyki szkolnej.
Cele szczegółowe projektu: wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących
projekty kluczowe we wdrożeniu programów rozwojowych szkoły; wyrównywanie dysproporcji
edukacyjnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn; rozwój
kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych
poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia.
Działania projektu pozwolą osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane również w Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., które w pełni korespondują ze strategią
wspólnotową oraz podobnymi dokumentami krajowymi. Generalnie zakłada się równość kobiet
i mężczyzn w dostępie do niniejszego projektu, jednak ze względu na przytoczone wyżej
zróżnicowania osiągnięć szkolnych w zależności od płci, zaplanowano stosowne preferencje przy
poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. I tak dziewczęta, w proporcjach
stosownych do efektów kształcenia uzyskiwanych przez poszczególne szkoły, uzyskają
pierwszeństwo w dostępie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych i ICT, a wskaźniki w tym względzie, średnio dla wszystkich szkół,
wynieść powinny 60% dziewcząt, 40% chłopców. Odwrotne proporcje (60% chłopców, 40%
dziewcząt) dotyczyć będą zajęć związanych z rozwojem pozostałych kompetencji kluczowych.
Również tutoring opiekuńczy oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmą w większym zakresie
Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
tel. 071 338 66 33, biuro912@dodn.wroclaw.pl
chłopców, gdyż wykazują oni, częściej niż dziewczęta, problemy w nauce oraz zagrożenia
patologiami społecznymi. Zakłada się, że uzyskane rezultaty realizacji projektu w znaczącym
stopniu wpłyną na poprawę sytuacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców uczestniczących
w projekcie.
Grupa docelowa:
Stanowi ją 250 szkół, które jednocześnie są objęte projektami kluczowymi, ujętymi
w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO
WD na lata 2007–2013.
- 82 szkoły realizujące pozostałe elementy programu rozwojowego, objęte są projektem
„Dolnośląska e-Szkoła”,
- 118 szkół podstawowych uczestniczy w projekcie „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”,
- 50 szkół realizujących programy rozwojowe, uwzględniające m.in. rozwój kompetencji
kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów.
Różnorodnymi formami wsparcia w projekcie objętych zostanie nie mniej niż 7700 uczniów, w tym
nie mniej niż 4020 dziewcząt.
II. Realizacja szkolnych programów rozwojowych obejmuje szereg działań zaplanowanych przez
rady pedagogiczne z uwzględnieniem celów i założeń wynikających z dokumentacji aplikacyjnej
projektów, w których uczestniczy dana szkoła. Zaplanowano tutaj:
a) zajęcia pozalekcyjne w każdej szkole w wymiarze 4 godz. tyg., w tym co najmniej jedno
koło zainteresowań dla 15 uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Łączna liczba
zajęć pozalekcyjnych to 55 440 godz. = 280 kół x 4 godz/tydzień x 49,5 tygodnia. Będą to
zajęcia z obszaru matematyczno-przyrodniczego, technologii informacyjno-komunikacyjnej
oraz sportu.
b) zajęcia pozaszkolne dla co najmniej 500 uczniów w ramach 25 kół pozaszkolnych (po 20
uczestników w kole pozaszkolnym w wymiarze 5 godz./tyg.) realizujących międzyszkolne
projekty edukacyjne. Łączna liczba zajęć pozaszkolnych to 1 500 godz. = 25 kół x 5
godz./tydzień x 12 tyg.
Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
tel. 071 338 66 33, biuro912@dodn.wroclaw.pl
- 3 wycieczki dydaktyczne na terenie Dolnego Śląska
- 3 wyjazdy do Multicentrum
Łączna liczba zajęć w Multicentrum 2 250 godz. = 250 szkół x 3 wyjazdy x 3 godz.
Zajęcia w Multicentrum odbędą się dla co najmniej 3 750 uczniów.
Przykładowe zajęcia w Multicentrum: zajęcia dla najmłodszych – pakiet Multikid; Multimuzyka –
podstawy grania na keyboardzie, komponowanie; Multisztuka – tworzenie karykatur i wizerunków
na podstawie podanego opisu za pomocą programu Kail Super Goo oraz prostych animacji za
pomocą programu Astound, obsługa kamery internetowej; Multitechnika – ćwiczenia
z wykorzystania „zielonej energii” (elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna, panele
grzewcze), stacja pogodowa, a także zagadnienia dotyczące programowania automatów; Multilog
– wykorzystanie komputerów do samodzielnych eksperymentów z fizyki, chemii i biologii.
c) Opiekę pedagogiczno-psychologiczną tutora w każdej szkole – 3 godz. tyg. Łączna liczba
zajęć tutorów wynosi 51 000 godz. = 250 szkół x 3 godz. x 68 tyg. (praca z 12 uczniami,
której efektem są m.in. indywidualne programy rozwojowe tych uczniów).Tutoring to
metoda opierająca się na spotkaniu tutora z uczniem stwarzająca możliwości jego
integralnego rozwoju: intelektualnego i psychologicznego. W celu indywidualizacji pracy
zajęcia będą prowadzone w trzech grupach po cztery osoby raz w tygodniu. Tutoring jest
metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Efektem tutoringu jest
wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.
Projekt zakłada możliwość uczestniczenia ucznia w więcej niż jednej formie zajęć.
Każda szkoła będąca beneficjentem projektu prowadzi na platformie edukacyjnej mini portal
edukacyjny. Łącznie 250 mini - portali edukacyjnych.
Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
tel. 071 338 66 33, biuro912@dodn.wroclaw.pl
Efektywną realizację powyższych działań zapewnią w szczególności nowoczesne
technologie udostępniane szkołom w ramach komplementarnych projektów RPO, a zwłaszcza
platforma edukacyjna, mobilne pracownie komputerowe oraz pracownie przyrodnicze. Ich
dopełnieniem będzie wskazane wyżej centrum dydaktyczne Multicentrum zakupione w projekcie
w ramch cross-financingu.
III. Wsparcie szkół w realizacji programów rozwojowych:
a) 30 konferencji, w tym:
- konferencje wdrożeniowe:
1) Merytoryczna i finansowa sprawozdawczość projektu. Monitoring i ewaluacja projektu;
2) Zadania podejmowane w programie i sposoby ich realizacji;
3) Podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu.
-konferencje prezentujące rozwiązania oraz przykłady dobrych praktyk;
1) Programy rozwojowe szansą osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2) Nasze doświadczenia-programy rozwojowe-rozwiązania praktyczne;
3) Skarbnica dobrych praktyk. Prezentacja rezultatów programów rozwojowych.
b) wsparcie przez konsultantów szkół w realizacji programów rozwojowych przez współpracę z
dyrektorami, szkolnymi koordynatorami programów rozwojowych (konsultacje w szkołach i online,
monitoring realizacji programów, przyjmowanie sprawozdań).
c) przygotowanie i wsparcie tutorów szkolnych przez tutorów zewnętrznych.
IV. Promocja projektu; w tym m.in.
- realizacja planu promocji projektu,
Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
tel. 071 338 66 33, biuro912@dodn.wroclaw.pl
- konferencja otwarcia projektu,
- konferencja zamknięcia projektu,
- publikacja podsumowująca projekt – poradniki metodyczne.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego